Rättsområden

Vid sidan om sina specialområden arbetar byråns alla advokater med allmän affärsjuridik, exempelvis bolagsrätt, företagsöverlåtelser, likvidationer och kontraktsrätt.

Affärsjuridiska tvister är också en vanligt förekommande typ av ärenden för byråns advokater, både utom rätta och inför allmänna domstolar, specialdomstolar och skiljenämnder.

Allmän affärsjuridik och kommersiella tvister

Norra Vall Advokater driver en bred affärsjuridisk verksamhet och företräder våra klienter inom de flesta rättsområden som kan aktualiseras i affärssammanhang…. Läs mer »

Företagstransaktioner

Bolags- och verksamhetsöverlåtelser är en väsentlig del av vår verksamhet och vi kan hjälpa till med många olika bitar som aktualiseras i samband med företagstransaktioner…. Läs mer »

Fastighetsrätt

Fastigheter spelar en mycket stor roll inom affärslivet och den fastighetsrelaterade juridiken är ett av våra viktigaste verksamhetsområden…. Läs mer »

IT-rätt, med fokus på GDPR/dataskydd

Efterhand som både samhället i stort och affärslivet blir mer och mer beroende av datorer och digitala tjänster uppkommer också många IT-relaterade juridiska frågor, som vi hjälper våra klienter att hantera…. Läs mer »

Entreprenadrätt

Entreprenader har stor betydelse både ekonomiskt och för samhällets utveckling samtidigt som de rör mycket svåra och komplexa frågor, så juridiken fyller en viktig funktion i hanteringen av dessa frågor…. Läs mer »

Arbetsrätt

Anställningsfrågor rör alla arbetsgivare och rättsområdet innehåller såväl tvingande lagregler, kollektivavtal och, i vissa delar, full avtalsfrihet…. Läs mer »