Allmänna villkor

 1. Inledning
  1. Dessa allmänna villkor gäller för all rådgivning och alla andra tjänster som vi, Norra Vall Advokater KB, vid var tid tillhandahåller våra klienter. Eventuella ändringar och tillägg till dessa allmänna villkor kan komma att anges i en uppdragsbekräftelse eller i skriftligt avtal som hänvisar till dem.
  2. Vi är skyldiga att följa Sveriges advokatsamfunds Vägledande regler om god advokatsed (se www.advokatsamfundet.se) samt en rad andra regler och lagar, bl.a. om åtgärder mot penningtvätt, hantering av insiderinformation samt begränsningar gällande handel i finansiella instrument.
  3. Våra arbetsresultat och råd anpassas efter förhållandena i det specifika uppdraget, de fakta som presenteras för oss och de instruktioner Ni lämnar oss. Ni kan därför inte förlita Er på dessa i ett annat uppdrag eller använda dem för ett annat ändamål än för det uppdrag och ändamål de lämnades.
   Om vi inte uttryckligen avtalat annat, är den information som framgår av tillhandahållna utkastversioner av våra dokument endast preliminär och den gällande informationen framgår av lydelsen av våra slutliga versioner av sådana dokument.
  4. Vi tillhandahåller inte ekonomisk eller redovisningsmässig rådgivning och vi lämnar inte heller råd om huruvida en investering eller transaktion ska/bör genomföras eller inte.
  5. Om vi inte avtalat annat, omfattar vår rådgivning inte skattefrågor inkluderande möjliga skattekonsekvenser.
  6. Vi lämnar bara råd om och utifrån rättsläget i Sverige. Baserat på vår allmänna erfarenhet av andra jurisdiktioner kan vi komma att uttrycka uppfattningar om rättsläget i andra jurisdiktioner. Detta gör vi dock endast för att dela med oss av vår erfarenhet och det utgör inte juridisk rådgivning. Vi bistår Er dock gärna med att inhämta nödvändig rådgivning från jurister i den relevanta jurisdiktionen.
 2. Identitetskontroll
  1. Enligt lag måste vi, i likhet med exempelvis banker och fastighetsmäklare, inhämta och bevara dokumentation om våra klienters identitet, om så kallad “verklig huvudman” (särskilt om politiskt exponerade personer “PEP”) och annan information om uppdraget som kan behövas för att bedöma och minimera risken för att våra tjänster utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Därför kan vi för vissa uppdrag – i regel innan uppdraget antas – komma att kontrollera bl.a. klientens och vissa till klienten anknutna bolags och personers identitet och ägarförhållanden samt bevara tillfredsställande bevisning om detta. Vi kan därför komma att be Er att förse oss med bl.a. identitetshandlingar och annan information.
  2. Vi är enligt lag skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till Finanspolisen. Vi är enligt lag förhindrade att underrätta Er om att sådana misstankar föreligger och om att sådan anmälan har gjorts eller kan komma att göras.
 3. Angivande av momsregistreringsnummer
  1. När vi tillhandahåller tjänster momsfritt till en momsregistrerad klient i annat land inom EU:s momsområde, dvs. när vi inte är skyldiga att debitera svensk mervärdesskatt, är vi enligt lag skyldiga att till Skatteverket ange klientens momsregistreringsnummer (VAT-nummer) och värdet på de tillhandahållna tjänsterna i en periodisk sammanställning. Om Ni motsätter Er detta är vi förhindrade att biträda Er.
 4. Intressekonflikter och sekretess
  1. Vi är underkastade en utökad sekretesskyldighet enligt lag. All icke-offentlig information som vi i samband med vårt arbete erhåller från eller om Er eller Er verksamhet eller andra affärsangelägenheter kommer vi att behandla som strikt konfidentiell. Vi kommer inte att avslöja sådan information för någon, förutom när det utgör ett led i uppdraget eller när det sker i enlighet med Era instruktioner, tillämplig lag, god advokatsed eller behörig domstols dom eller beslut. Om vi i uppdraget anlitar eller samarbetar med annan rådgivare eller fackman har vi även rätt att lämna ut sådan information som vi anser kan vara relevant för att denne ska kunna lämna råd eller tillhandahålla andra tjänster till Er i ärendet.
 5. Personuppgiftsbehandling
  1. Upplysningsvis vill vi informera om att advokatbyrån lagrar de personuppgifter som Ni lämnar till oss i samband med att Ni söker vårt biträde. Detta sker för att vi skall kunna registrera Er som uppdragsgivare, lagra nedlagt arbete, registrera ekonomiska transaktioner samt vidta den jävskontroll som advokatbyrån är skyldig att göra. Vi kan också komma att behandla andra uppgifter om klienter och andra berörda personer när det behövs för uppdragets utförande. Om Ni önskar besked om vilka uppgifter vi behandlar om er har Ni normalt rätt att få det, men begränsningar kan förekomma, exempelvis på grund av sekretess.
 6. Kommunikation
  1. Om Ni inte har lämnat oss andra instruktioner får vi kommunicera med Er via telefon, post, e-post och Internet eller genom andra datamedia även om det innebär risker ur säkerhets- och sekretessynpunkt. Vi påtar oss inget ansvar för skador som kan uppkomma genom sådan kommunikation.
  2. Våra spam- och virusfilter och andra säkerhetsarrangemang kan ibland avvisa eller filtrera bort legitim e-post, och även annat kan hindra att meddelanden från Er når oss utan att Ni får något meddelande om det. Ni rekommenderas därför följa upp viktiga meddelanden till oss via telefon.
 7. Immateriella rättigheter
  1. Upphovsrätten och andra immateriella rättigheter till våra arbetsresultat och råd tillhör oss men Ni har rätt att använda dem för det ändamål för vilka de lämnats Er. Om inte annat avtalats, får inte dokument eller annat arbetsresultat som vi genererat ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål.
 8. Arvode
  1. För vårt arbete har vi rätt till skäligt arvode, bestämt enligt nedan, jämte tillämplig mervärdesskatt.
  2. Om vi inte avtalat annat bestämmer vi vårt arvode – i enlighet med god advokatsed – med beaktande av uppdragets omfattning, dess art, svårighetsgrad och betydelse, liksom handläggarnas skicklighet, arbetets resultat och andra sådana omständigheter.
  3. Om möjligt kan vi på Er begäran inför uppdraget förse Er med en uppskattning av vårt arvode och löpande hålla Er underrättade om det upparbetade arvodet. En sådan uppskattning är baserad på den information som vi har tillgång till vid tidpunkten för uppskattningen och är ingen offert om fast pris eller cirkapris.
 9. Utlägg
  1. I samband med vårt arbete har vi rätt att göra utlägg för kostnader med anknytning till uppdraget, såsom kostnader för ansökan, registreringsavgifter, notarisering, översättning, bud, resor, logi eller andra rådgivare. Vi kommer att samråda med Er innan vi gör utlägg för några betydande sådana kostnader. Utöver vårt arvode har vi rätt till ersättning för alla skäliga och verifierade uppdragsrelaterade utlägg. Vi gör inga påslag på sådana utlägg när vi debiterar dem till Er förutom med tillämplig mervärdesskatt.
 10. Fakturering m.m.
  1. Vanligtvis fakturerar vi Er – genom delfakturering eller fakturering a conto – månadsvis.
  2. Delfaktura avser slutligt arvode för vårt arbete hänförligt till aktuell period. A conto avser preliminärt arvode, utan bestämd anknytning till viss del av vårt arbete. Vid fakturering a conto sker slutlig reglering i en slutfaktura.
  3. Våra fakturor förfaller till betalning 10 dagar från fakturadatum (om inte annat anges i fakturan). Vid försenad betalning har vi rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen i enlighet med bestämmelserna i räntelagen (1975:635) samt påminnelseavgift/förseningsersättning.
 11. Förskottsbetalning m.m.
  1. Vi kan, med iakttagande av god advokatsed, komma att begära förskottsbetalning innan vi utför arbete för Er eller gör utlägg för kostnader för Er räkning. En sådan begäran är ingen uppskattning (eller begränsning) av vårt arvode eller kostnader.
  2. Förskottsbetalade medel deponeras på ett klientmedelskonto avskilt från våra egna medel och hanteras i enlighet med god advokatsed. Vi får använda sådana medel för betalning av våra fakturor (men detta påverkar inte Er rätt att göra invändningar mot dessa fakturor), förutsatt att vi inte har erhållit förskottet för annat specifikt angivit ändamål. På motsvarande sätt får vi ianspråkta influtna medel på vårt klientmedelskonto, t ex försäkringsersättningar eller ersättningar från motparter, för betalning av våra fakturor.
 12. Ansvar för rättegångskostnader, rättsskyddsförsäkring m.m.
  1. Om uppdraget avser en tvist kan den förlorande parten åläggas att betala – helt eller delvis – den vinnande partens rättegångskostnader (inklusive advokatarvoden). Oavsett om Ni är vinnande eller förlorande part måste Ni betala för vårt arbete och våra utlägg i enlighet med dessa allmänna villkor.
  2. Om uppdraget avser en tvist kan Er eventuella rättsskyddsförsäkring täcka vissa av Era och Er motparts kostnader. Oavsett försäkringsvillkorens lydelse måste Ni betala för vårt arbete och våra utlägg i enlighet med dessa allmänna villkor.
 13. Andra rådgivare och fackmän
  1. Uppdraget kan kräva att också andra rådgivare eller fackmän (t.ex. utländska advokater) biträder Er. På Er begäran bistår vi Er gärna med att identifiera, kontraktera, informera eller instruera sådana rådgivare och fackmän.
  2. Era andra rådgivare och fackmän (oavsett om de identifierats, kontrakterats, informerats eller instruerats genom oss) ska anses vara oberoende från oss. Vi tar inget ansvar för sådana andra rådgivare och fackmän, varken för valet av dem eller för att vi rekommenderat dem eller för deras råd eller andra tjänster (oavsett om de rapporterar till oss eller om deras råd och andra tjänster vidarebefordras till Er genom oss). Det är vidare Ert, och inte vårt, ansvar att betala sådana andra rådgivares och fackmäns arvoden och kostnader (oavsett om dessa faktureras oss eller Er). Deras fakturor kommer normalt att adresseras direkt till Er.
 14. Ansvar och ansvarsbegränsning
  1. Er förbindelse i uppdraget är uteslutande med Norra Vall Advokater KB och inte med någon fysisk eller juridisk person som har anknytning till Norra Vall Advokater KB (även om Er uttryckliga eller underförstådda avsikt är att arbetet ska utföras av en eller flera specifika personer). I den utsträckning annat inte följer av tvingande lag ska därför ingen fysisk eller juridisk person med anknytning till Norra Vall Advokater KB (exempelvis delägare eller anställd) ha något individuellt ansvar gentemot Er samt ska dessa allmänna villkor (inklusive ansvarsbegränsningarna som anges i dem) gälla till förmån för alla dessa fysiska och juridiska personer.
  2. Om vi inte avtalat annat, är vi inte ansvariga gentemot Er för fullständigheten eller riktigheten av den information som Ni eller andra tillhandahållit oss i samband med vårt arbete och inte heller för förlust eller skada som uppkommit till följd av vilseledande, felaktiga uppgifter eller underlåtenhet från annan än oss själva eller våra delägare eller personal.
  3. Vi är inte ansvariga gentemot Er för förlust eller skada som uppkommit till följd av omständighet utanför vår kontroll som vi skäligen inte kunde ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
  4. Vi är inte ansvariga gentemot Er för förlust eller skada som uppkommit till följd av att Ni använt våra arbetsresultat eller råd i annat sammanhang eller för annat ändamål än för vilka de gavs.
  5. Såvida uppdraget inte särskilt avsett just skatterådgivning är vi inte ansvariga gentemot Er för förlust eller skada som uppkommit till följd av att Ni, som en konsekvens av våra arbetsresultat eller råd, påförts eller riskerar att påföras skatt, skattetillägg eller annan pålaga.
  6. Vi har för verksamheten anpassad ansvarsförsäkring. Ansvaret för skada som ni vållats genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande är begränsat till belopp som ersätts ur denna ansvarsförsäkring.
  7. Andra rådgivare och fackmän skall anses vara oberoende av oss oavsett om vi anlitat dem eller om ni anlitat dem direkt. Vi ansvarar således inte för andra rådgivare och fackmän, varken för valet av dem eller för att vi rekommenderat dem eller för de råd eller andra tjänster som de tillhandahåller. Detta gäller oavsett om de rapporterar till er eller till oss.
  8. Om flera rådgivare är ansvariga gentemot Er för samma förlust eller skada ska vårt ansvar begränsas till den del av förlusten eller skadan som i storlek förhåller sig till hela förlusten eller skadan på samma sätt som vårt arvode i storlek förhåller sig till samtliga ansvariga rådgivares arvoden sammanräknade (oavsett om dessa andra rådgivare har uteslutit eller begränsat sitt ansvar eller skulle vara oförmögna att betala sin del av det totala kravet).
  9. Om annan rådgivares ansvar gentemot Er är mer begränsat än vårt ansvar ska eventuellt ansvar som vi har gentemot Er till följd av vårt eventuella solidariska ansvar med sådan annan rådgivare reduceras med den ersättning vi skulle ha kunnat återfå från den rådgivaren om dennes ansvar gentemot Er inte hade begränsats på det sättet (och oavsett om den andre rådgivaren skulle ha kunnat betala ersättningen till oss).
  10. Om inte annat följer av denna punkt är vi inte ansvariga gentemot någon tredje man för förlust eller skada som uppkommit till följd av att Ni eller tredje man använt våra arbetsresultat eller råd. Om vi på Er begäran medger att en tredje man får förlita sig på våra arbetsresultat eller råd eller om vi på Er begäran ställer ut intyg eller utlåtande eller likande till en tredje man, ska detta inte medföra att vårt ansvar ökar eller i övrigt påverkas till vår nackdel. Vi kan därför inte hållas ansvariga i förhållande till en sådan tredje man i samma utsträckning som vi kan hållas ansvariga gentemot Er. Belopp som vi kan komma att bli skyldiga att betala till en sådan tredje man ska i motsvarande mån reducera vårt ansvar gentemot Er och vice versa. Något klientförhållande mellan oss och sådan tredje man uppkommer inte.
  11. Vi kan inte hållas ansvariga för skada som ni förorsakas direkt eller indirekt till följd av att vi iakttagit god advokatsed eller de skyldigheter som åligger oss enligt lag.
 15. Uppsägning och frånträdande
  1. Ni har rätt att när som helst säga upp vårt uppdrag. Av tillämplig lag respektive god advokatsed följer i vilka fall vi har rätt eller skyldighet att frånträda uppdraget. Vid uppsägning eller vårt frånträdande måste Ni betala för vårt arbete och de kostnader vi haft t.o.m. dagen för uppdragets upphörande, samt skälig betalning för arbete och kostnader i samband med upphörandet eller vårt frånträdande i enlighet med dessa allmänna villkor.
 16. Tvistelösning
  1. Med undantag för vad som anges i punkterna nedan ska tvist som uppstår i anledning av dessa allmänna villkor, uppdraget eller våra arbetsresultat eller råd slutligt avgöras genom skiljedom enligt Sydsvenska Industri- och Handelskammarens vid var tid gällande regler. Skiljeförfarandets säte ska vara Malmö och processen skall föras på det svenska språket.
  2. För klient som är konsument kan tvist rörande arvode eller andra ekonomiska krav, om lösning i samförstånd inte gått att uppnå, prövas av Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd (Box 27321, 102 54 Stockholm; www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden). För att sådan prövning skall tas upp av Advokatsamfundets konsumenttvistsnämnd måste beloppet tvisten avser uppgår till lägst SEK 1 000 och högst SEK 200 000.
  3. För klienter som inte är näringsidkare och tvist som uppstår ej berör vad som stadgas i p 16.2 skall den istället hanteras av allmän domstol där Malmö tingsrätt skall vara första instans.
  4. Vi har rätt att indriva förfallna fordringar genom ansökan om betalningsföreläggande eller i domstolar som har jurisdiktion över Er eller någon av Era tillgångar.
 17. Tillämplig lag
  1. Dessa allmänna villkor och alla frågeställningar med anledning av dem, uppdraget eller våra arbetsresultat eller råd ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk rätt.

 


Här kan du ladda ner våra allmänna villkor.