KORTFATTAD INFORMATION OM ADVOKATSAMFUNDETS KONSUMENTTVISTNÄMND

Norra Vall Advokater är en affärsjuridisk byrå, men företräder undantagsvis ”konsumenter”, d v s fysiska personer, som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamhet.

Advokatsamfundet har inrättat en Konsumenttvistnämnd, som ska pröva tvister mellan konsument och advokat eller advokatbyrå angående tjänst som advokaten eller advokatbyrån har tillhandahållit konsumenten.

Om klienten är missnöjd med den tjänst advokaten har tillhandahållit, ska klienten kontakta advokaten för att diskutera frågan och för att försöka uppnå en lösning i samförstånd. Om ett ärende har inletts hos advokatens försäkringsgivare måste frågan lösas inom ramen för försäkringsavtalet innan konsumenten kan vända sig till Konsumenttvistnämnden. Ett försäkringsärende blir således att anse som en del av den lösning i samförstånd som ska avslutas, innan ett ärende kan initieras hos Konsumenttvistnämnden. Om ett ärende trots detta inkommer till Konsumenttvistnämnden kommer nämnden att förklara detta vilande till dess att försäkringsfrågan är avgjord.

Om det inte är möjligt att nå en lösning i samförstånd skall advokaten upplysa klienten om möjligheten att få saken prövad inom ramen för Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Advokaten är skyldig att medverka i Konsumenttvistnämndens prövning, om en lösning i samförstånd inte har kunnat uppnås.

Om klienten inte har kontaktat advokaten för att diskutera klagomålet och försöka nå en lösning i samförstånd, utan direkt vänder sig till Konsumenttvistnämnden för att få tvisten prövad, kan nämnden avvisa denna. En förutsättning för att tvisten ska prövas av Konsumenttvistnämnden är vidare att denna inte handläggs eller är avgjord av domstol. Nämnden kan endast pröva ärenden som gäller belopp mellan 1 000 och 200 000 kr. För att prövning ska kunna påkallas måste konsumenten vända sig till Konsumenttvistnämnden inom ett år efter det att klagomålet skriftligen framställdes till advokaten. Utöver dessa exempel finns ytterligare avvisningsgrunder.

En advokat är skyldig att följa beslut från Konsumenttvistnämnden.

Konsumenttvistnämnden har följande kontaktuppgifter:
Postadress: Box 27321, 102 54 Stockholm
Telefon: 08-459 03 00
E-post: Konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se
Webbadress: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden