Fastighetsrätt

Fastigheter spelar en mycket stor roll inom affärslivet och den fastighetsrelaterade juridiken är ett av våra viktigaste verksamhetsområden.

Vi biträder våra klienter med

  • Förvärv och överlåtelser av fastighetsbolag och fastigheter
  • Kommersiell hyresrätt såsom upprättande av hyresavtal
  • Arrende, servitut och andra nyttjanderättsfrågor
  • Fastighetsbildning och bygglovsfrågor
  • Tvister med anknytning till fastigheter, entreprenader m.m.

Kontaktperson: Samtliga advokater